Regulamin sklepu internetowego

&1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Lampy Bioptron Escumed, dostępny pod adresem internetowym www.lampy-bioptron.eu, prowadzony jest przez Izabela Sobik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Stomatologiczny Izabela Sobik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6421140374, REGON 273525797

&2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Stomatologiczny Izabela Sobik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6421140374, REGON 273525797
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lampy-bioptron.eu
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. ProduktSprzęt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży/wypożyczenia - umowa sprzedaży/wypożyczenia Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

&3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Za Torem 25, 44-203 Rybnik
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 506156861
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : ING Bank Śląski: 12 1050 1403 1000 0097 6142 1669
  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  &4

  Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

  &5

  Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  &6

  Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

  &7

  Oferowane metody dostawy oraz warunki płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
   2. Odbiór osobisty
  2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatność przy odbiorze
   2. Płatność za pobraniem
   3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   4. Płatności Payu
   5. Płatność kartą płatniczą.
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych meto płatności znajdują się za stronach Sklepu.
  4. Warunki Płatności
   1. Płatność z góry za każdy rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy uiszczana w siedzibie firmy lub przelewem na konto. Za brak wpłat w terminie, będą naliczane odsetki za poszczególne dni.
   2. W przypadku dokonania przelewu prosimy o podanie danych Klienta na którego została zawarta umowa.
   3. Uiszczona opłata za pierwszy, oraz każdy następny miesiąc wypożyczenia nie podlega zwrotowi oraz pomniejszeniu w związku z poniesionymi kosztami.
   4. W przypadku chęci otrzymania Faktury, należy zgłosić ten fakt w trakcie składania zamówienia w uwagach.
   5. Miesiąc rozliczeniowy zaczyna się zawsze tego samego dnia miesiąca, w którym sprzęt został przekazany Klientowi.

   

  &8

  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane lub jeżeli dojdzie do dostawy a płatność nie zostanie zanotowana na koncie Sprzedawcy to zostanie wszczęta procedura windykacyjna.
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

  &9

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:

   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
   2. zindywidualizowanych potrzeb,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   6. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  &10

  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w &3 niniejszego Regulaminu.

   

  &11

  Terminy i warunki dostarczenia oraz zwrotu

  1. W razie niedotrzymania terminu zwrotu Sprzętu lub nie zgłoszenia chęci zdania Sprzętu, przed następnym okresem wypożyczenia, Klient zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejny miesiąc wypożyczenia-stosownie do umowy.
  2. Zwracany sprzęt powinien być czysty, w innym przypadku Sprzedawca może odmówić odbioru Sprzętu, oraz naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.
  3. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta na odbiór sprzętu lub wysłanie kuriera, na który została zawarta umowa. Jeśli umowa została zawarta w siedzibie firmy lub sprzęt został odebrany osobiście przez klienta, to obowiązek dostarczenia sprzętu w celu zakończenia umowy, po okresie wypożyczenia, spoczywa na Kliencie. W przeciwnym razie Sprzedawca może doliczyć koszty odbioru sprzętu we własnym zakresie-w zależności od odległości od miejsca siedziby firmy do adresu zamieszkania Klienta: Koszt dojazdu: 90gr/km.
  4. Podczas okresu 14 dni, licząc od daty zgłoszenia, Klient zobowiązuje się do przechowania sprzętu w bezpiecznym miejscu, nie narażając go na uszkodzenia oraz na wpływ warunków atmosferycznych.
  5. W przypadku, gdy umowa wypożyczenia sprzętu została zawarta zdalnie oraz sprzęt został dostarczony przez firmę kurierską, Klient ma obowiązek przed odebraniem sprzętu przez kuriera, wydrukować etykietę przewozową, którą dostanie od Sprzedawcy oraz spakować w opakowanie, w którym sprzęt był dostarczony, oraz zapakować w najmożliwszy bezpieczny sposób.
  6. W przypadku, zaległości w płatnościach przekraczających 2 miesiące Sprzedawca może zerwać umowę wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zapłaty zaległości w dniu zerwania umowy lub odbioru sprzętu.

   

  &12

  Kary umowne oraz dodatkowe opłaty

   

  1. Klient zapłaci Sprzedawcy równowartość pieniężną naprawy Sprzętu w przypadku jego zniszczenia w czasie wypożyczenia lub kradzieży i przywłaszczenia Sprzętu przez Klienta, nie więcej niż 2500 zł 

  &13

  Sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu, Naprawy

  1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego Sprzętu w momencie dostarczenia – wykryte usterki i wątpliwości co do stanu technicznego Sprzętu należy zgłosić Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca po otrzymaniu Sprzętu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego w momencie dostarczenia/zwrotu przez Klienta.
  3. W przypadku, podczas odbioru Sprzętu przez Sprzedawce i stwierdzenia usterek bądź zniszczenia Sprzętu, podczas okresu wypożyczenia przez Klienta, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy w terminie 7 dni od daty zwrotu.
  4. W przypadku, podczas okresu wypożyczenia, gdy Sprzęt ulegnie zniszczeniu lub awarii, Klientowi przysługuje możliwość wezwania serwisu w celu naprawy Sprzętu lub zamówienia kuriera po odbiór sprzętu do naprawy.

  &14

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  &15

  Dane osobowe w Serwisie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  &16

  Warunki przedłużenia wypożyczenia/dopłaty

  1. Klient korzystając z opcji przedłuż wypożyczenie/dopłać akceptuje warunki które były pierwotnie akceptowane przy pierwszym zakupie poprzez serwis internetowy www.lampy-bioptron.eu

  2. Sprzedawca nie będzie zmieniał warunków wypożyczenia w tym kwot, oraz okresu czasu na który sprzęt został przedłużony, chyba że wynika to z opcji podczas przedłużenia wypożyczenia, które klient wybrał.

  3. Opcja dopłaty do już istniejącego zamówienia w serwisie, przez tego samego klienta, który złożył zamówienie będzie traktowane jako akceptacja całości Regulaminu serwisu lampy-bioptron.eu w przypadku dokończenia całego etapu dopłaty, w tym płatności wybraną przez klienta formą.

  &17

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.